Po wielomiesięcznych staraniach udało się doprowadzić do porozumienia między Gminą Tczew i Powiatem Tczewskim w sprawie powołanie i prowadzenia przedszkola specjalnego. W rezultacie w dniu 31 sierpnia 2004 roku, Uchwałą nr XXIV/154/04 Rada Powiatu Tczewskiego założono Przedszkole nr 3 Specjalne w Tczewie.   W naszym powiecie rozpoczęła się nowa era dla dziesiątek rodzin dzieci niepełnosprawnych.  

 

 

15 listopada 2004 roku odbyło się - z udziałem TVP Gdańsk, Telewizji TeTka, Dziennika Bałtyckiego i Gazety Tczewskiej - uroczyste otwarcie nowej bazy. W uroczystości uczestniczyli rodzice przyszłych wychowanków przedszkola, przedstawiciele organizacji pozarządowy działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych, przedstawiciele Pomorskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele sponsorów oraz władz samorządu miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego.

 

 

 Prezentacja powstałych 2 sal przedszkolnych, gabinetu neurologopedycznego (ze sprzętem komputerowym, muzycznym, suchym basenem itd.), gabinetu hydromasażu (z wannami do wirowego masażu kręgosłupa, kończyn dolnych i kończyn górnych, ze specjalistycznym, elektrycznie sterowanym stołem do masażu), gabinetu fizjoterapii (z specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym - w tym schody do nauki chodzenia, stoły do terapii rąk: oporowe i bezoporowe itd.), gabinetu terapii pedagogicznej ( z bogatym zestawem pomocy terapeutycznych) oraz wspaniałej Sali doświadczania świata ( z kolumną wodną, łóżkiem wodnym z podstawą muzyczną, drabiną świetlno-dźwiękową, wyspą światłowodową, rzutnikami, zestawem do aromaterapii itd.) wzbudziła podziw zebranych gości.

 

 

 

Za pośrednictwem Poradnii Psychologiczno Pedagogicznej oraz lokalnych mediów rozpoczęliśmy nabór. W pierwszym tygodniu grudnia 2004 roku odbyły się konsultacje dotyczące diagnozy poszczególnych dzieci oraz zaleceń do indywidualnych programów edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. W zespole konsultacyjnym uczestniczyli m.in. psycholog, lekarz pediatra, neurolog dziecięcy, psychiatra dziecięcy, rehabilitant, fizjoterapeuta, neurologopeda, ologofrenopedagog.  

Jeszcze w grudniu trwało doposażenia przedszkola. Udało nam się - korzystając z doświadczeń niemieckich i angielskich - stworzyć optymalne warunki do rozwoju o terapii dzieci. Specjalistyczne oprzyrządowanie i wyposażenie (pionizatory, komunikatory, siedziska rehabilitacyjne itd.) umożliwia w pełni włączać wszystkie dzieci do codziennej działalności przedszkola.

 

 

Rada Pedagogiczna SOSW przyjęła Organizację i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego (z planem hospitacji i ocen pracy nauczycieli), System wspierania nauczycieli w osiąganiu jakości pracy ( z wieloletnim i rocznym planem doskonalenia nauczycieli) oraz inspirowania do podejmowania innowacji, a także uzupełniła  ( w zakres przedszkola )  5 letni oraz roczny program rozwoju SOSW. Przedszkole zostało włączone do zakresu i procedury wewnętrznego mierzenia jakości pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Pierwsze wnioski zawarte zostały w opracowanym przez dyrektora Raporcie z wewnętrznego mierzenia jakości pracy z czerwca 2005 roku. Wnioski zawarte w Raporcie bardzo pozytywnie określały sytuację przedszkola, podkreślały wysoki poziom merytoryczny i metodyczny pracy przedszkola, ogromne zaangażowanie kadry. Zwrócono tam uwagę na potrzebę dalszego rozwoju organizacyjnego, konieczność utworzenia trzeciej grupy, objęcie działalnością edukacyjno-terapeutyczną dzieci w normie intelektualnej ale niedowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo.

 

 

 

3 stycznia 2005 roku Przedszkole nr 3 Specjalne w Tczewie rozpoczęło działalność. I już pierwszego dnia stało się jasne, że to co zrobiliśmy to tylko kropla w morzu potrzeb. Część rodziców przyszła dopiero teraz. Mieliśmy 25 gotowych do przyjęcia dzieci oraz 8 dzieci, które nie kwalifikowały się do naszego przedszkola. Zgodnie ze Statutem do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci z orzeczeniem PPP mówiącym o upośledzeniu umysłowym stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz dzieci z orzeczonym autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Rozpoczęliśmy pracę w dwóch grupach, z 15 dzieci, dwoma nauczycielkami przedszkola, 4 opiekunkami, neurologopedą, fizjoterapeutą, masażystą, rehabilitantem, terapeutą pedagogicznym i psychologiem. Jednocześnie rozpoczęły się starania o uzyskanie zgody na utworzenie trzeciej grupy przedszkolnej, która ruszyła 1 września 2005 roku.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego  podjęliśmy realizację wieloletniego programu rozwoju przedszkola i działań przez nie prowadzonych.

 

 

 

W ramach nawiązanej współpracy z placówką w Londynie, corocznie 3 nauczycieli wyjeżdża na staże do tamtejszego przedszkola, a specjaliści z Londynu przyjeżdżają do naszego przedszkola. Tak powstają i są realizowane, poddawane ewaluacji wspólne programy edukacyjno-terapeutyczne np. Podwodny świat.

 

W roku szkolnym 2005/2006 ciągle rozwijaliśmy naszą bazę. Zakupiliśmy specjalistyczne urządzenia komputerowe (z monitorami dotykowymi, wskaźnikami na czoło, klawiaturami alternatywnymi, specjalistycznymi myszkami i oprogramowaniem. Ciągle rozwijamy prowadzone przez nas działania w zakresie sensory integration.

 

 

Pracownie logopedyczne zostały wyposażone w pianina elektryczne, bębny afrykańskie, zestawy do pracy metodą Tomatisa, zestawy do pracy z dziećmi niedosłyszącymi itd. Rozszerzyliśmy zakres prowadzonych zajęć - dzieci korzystają z hipoterapii,  hydroterapii na basenie, dogoterapii, muzykoterapii i innych form. Oczekujemy na realizację naszego zamówienia na pokaźny zestaw instrumentów wg Carla Orffa.

 

 

W roku szkolnym 2005/2006 w Przedszkolu nr 3 Specjalnym w Tczewie pracują 3 grupy:

„Krasnoludki” z 8 dzieci, „Przyjaciele Puchatka” z 9 dzieci oraz „Tygryski” z 8 dzieci. Każda grupa pracuje 5 godzin dziennie, dzieci otrzymują drugie śniadanie. Każdej grupie przydzielono 32 godziny dodatkowych zajęć tygodniowo. Są to zajęcia grupowe i indywidualne. Szczególną wagę przykładamy do uspołeczniania naszych dzieci oraz ich terapię i rehabilitację. Zajęcia prowadzone są przez bardzo dobrze przygotowanych pedagogów, którzy oprócz kwalifikacji z oligofrenopedagogiki posiadają również kwalifikacji z zakresu wychowania przedszkolnego, terapii pedagogicznej, usprawniania dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, socjoterapii, neurologopedii, fizjoterapii, odnowy biologicznej, masażu leczniczego, informatyki.

 

 

 

Praca przedszkola odbywa się w oparciu o nowoczesne środki i metody pracy dzieckiem niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym. Są to m.in. Metoda dobrego startu, stymulacja polisensoryczna, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, program Knill’ów, metoda Tomatisa, Metoda Bobach.  Pracujemy też w oparciu o sprawdzone w Wielkiej Brytanii i USA programy komunikacji pozawerbalnej, system Blissa, program masażu hydroterapeutycznego, komunikacja alternatywna i wspomagającej ACC ( z bogactwem BigMack’ów i Broardmaker’ów), program relaksacji i muzykoterapii, program stymulacji ruchowo-dotykowej, programy logopedii tradycyjnej i masażu logopedycznego oraz program polisensorycznej stymulacji dziecka w Sali doświadczania świata, program zooterapii - z psami, końmi oraz z całodniowymi zajęciami w ZOO w Gdańsku-Oliwie.

 

 

Nasi nauczyciele sami lub we współpracy z kolegami angielskimi tworzą narzędzia diagnostyczne i ewaluacyjne do realizowanych przez siebie programów.

Program „Osoba niepełnosprawna - człowiek. Przełamać lęk”  zmierza w dwóch kierunkach:

po pierwsze - wspomaga rozwój dzieci , placówki oraz kadry pedagogicznej, niweluje bariery tkwiące w rodzinie,

po drugie - pokazuje, że dziecko niepełnosprawne to przede wszystkim człowiek,  człowiek którego godność obliguje nas do refleksji. Przełamuje stereotypy i lęki funkcjonujące w społecznościach ludzi pełnosprawnych. Dlatego włączamy do naszych działań dzieci i pedagogów z innych placówek, pracowników socjalnych oraz słuchaczki policealnej szkoły opiekunek. Nasze doświadczenia przekazujemy koleżankom i kolegom z Furstenwalde, z Kowna, Kedaniu oraz Grodna, którzy wielokrotnie odwiedzali nasze przedszkole.

 

 

 

Większość działań prowadzonych w przedszkolu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Stowarzyszenia Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, które finansuje większość zajęć dodatkowych, organizuje wyjazdy nauczycieli na staże, pilotuje współprace z innymi organizacjami i placówkami. Bardzo dobrze układa się współpraca z Powiatową, społeczna rada ds. osób niepełnosprawnych.

W placówce organizowanych jest szereg imprez otwartych dla środowiska np. przedstawienie Jasełek, Mikołajki, Dzień Matki, przedstawienie teatralne Indiańskie lato itp. Dzieci biorą udział w konkursach i imprezach organizowanych przez inne podmioty np. konkurs plastyczny Mój Święty Mikołaj, konkurs plastyczny Płatek śniegu, wojewódzki konkurs Wielkanocne jajo. Obecnie dzieci przygotowują przedstawienie teatralne Afrykańska przygoda, które zgłoszone zostało na IV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych, przedszkole jest współrealizatorem cyklicznego festynu O uśmiech dziecka.

 

 

Działalność przedszkola stała się wizytówką SOSW i Stowarzyszenia Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego. Często naszej pracy przyglądają się goście z innych placówek w Tczewie, powiecie, a także z zagranicy. Oprócz władz samorządowych (różnych gremiów ją reprezentujących), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkoli publicznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz dzieci, odwiedzają nas również pedagodzy z „zerówek” funkcjonujących w szkołach na terenie powiatu. W czasie naszej działalności dzieliliśmy się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami przedszkoli w Grodnie, Kownie, Witten, Furstenwalde i Kedaniu.  

 

Przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej  Organizacja i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego w Przedszkolu nr 3 Specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Tczewie określa między innymi:

·         Cele, formy sprawowania, organizację, planowanie i ewaluację nadzoru pedagogicznego,

·         Organizację wewnętrznego mierzenia jakości pracy,

·         Organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z planem doskonalenia

·         System hospitacyjny wraz z planem hospitacji i ocen pracy nauczycieli

·         Zadania i sposoby realizacji wspomagania nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowania do podejmowania innowacji pedagogicznych,

W ramach WDN wypracowana została struktura obejmująca:

Nauczyciele otrzymują wsparcie finansowe zgodnie z Regulaminem określającym zasady podziału środków na dofinansowanie dokształcania nauczycieli zatrudnionych w SOSW w Tczewie

Wypracowane też zostały i są stosowane kryteria i procedury dokonywania oceny pracy zawodowej nauczycieli.

Dla nauczycieli przedszkola zorganizowałem staże w Londynie, szkolenia w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” w Poznaniu, w Przedszkolu dla dzieci z porażeniem mózgowym w Gdańsku, wizyty studyjne w Witten, Furstenwalde, Kownie i Kedaniu.

 

Współpraca przedszkola z partnerami lokalnymi, krajowymi i  międzynarodowymi.

 

Przedszkole prowadzi stała współpracę z partnerami

·         Krajowymi: Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, 

·         Zagranicznymi: Trinity School w Londynie, Przedszkole Specjalne w Grodnie, Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych w Witten, Przedszkole dla dzieci upośledzonych w Kownie, Szkoła specjalna w Kedaniu, Szkoła Specjalna w Furstenwalde.